Home > Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SIRIUS INTERNATIONAL

 

 1. Begrippen

In deze Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Sirius International: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Sirius International Detergents B.V. en Sirius International Water Treatment B.V, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32111699 respectievelijk 67668186 en de aan haar gelieerde ondernemingen;

Offerte: de door Sirius International uitgebrachte uitnodiging tot het sluiten van een Overeenkomst;

Order: iedere door Koper bij Sirius International geplaatste opdracht tot koop en levering van Producten, ongeacht de vorm daarvan;

Koper: iedere rechtspersoon met wie Sirius International een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;

Overeenkomst: iedere tussen Sirius International en Koper tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Sirius International zich jegens Koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van het Product, alsmede de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op deze afspraken;

Partijen: Sirius International en Koper gezamenlijk;

Product: alle producten waartoe Sirius International zich in het kader van de Overeenkomst jegens Koper heeft verbonden tot de verkoop en levering;

Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid

 

  1. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Sirius International gesloten Overeenkomsten, alle door Sirius International uitgebrachte Offertes, alsmede op alle (rechts)handelingen die in het kader van het voornoemde worden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
  2. De Verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten geplaatst tijdens de (her)onderhandeling van de Overeenkomst tussen Sirius International en Koper.
  3. De algemene voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij het plaatsen van een Order, het aanvaarden van een Offerte of het sluiten van een Overeenkomst gaat Koper zonder voorbehoud akkoord met de toepasselijkheid van de Verkoopvoorwaarden.
  4. Afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden of aanvullingen daarop gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. Indien de Verkoopvoorwaarden bedingen bevatten die afwijken van de Overeenkomst, prevaleert hetgeen Partijen zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
  6. Indien enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  7. Sirius International heeft het recht om de Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Koper verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele wijzigingen of aanvullingen. De wijzigingen treden in werking op een door Sirius International bekend te maken tijdstip of zodra de wijzigingen aan Koper zijn medegedeeld.

 

 1. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 

  1. Alle Offertes van Sirius International zijn vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
  2. Aan een Offerte van Sirius International die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Sirius International die gebaseerd is op door Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan Koper geen rechten ontlenen.
  3. Omschrijvingen, illustraties, modellen, technische adviezen, getallen, maten en/of monsters waarmee Sirius International Koper informeert over aangeboden Producten geven slechts een algemene indruk van het betreffende Product.
  4. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper de Offerte van Sirius International, op de eventueel daartoe door Sirius International aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van Koper afwijkt van het aanbod in de Offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sirius International anders aangeeft.
  5. Indien de wederpartij de Order mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke bevestiging van Sirius International geacht de inhoud van de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij Koper Sirius International onverwijld kennis geeft van haar bezwaren tegen die weergave.
  6. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke of algehele annulering van een Order door of op verzoek van Koper kan enkel onder de voorwaarde dat de reeds door Sirius International geleverde Producten en eventueel gemaakte kosten geheel door Koper worden vergoed.

 

 1. Prijzen

 

 

 1. Betaling

 

 

 1. Levering

 

  1. Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door Sirius International dat de zaken in het magazijn ter beschikking van Koper staan, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
  2. Indien vervoer van de af te leveren Producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Koper.
  3. Levertijden worden bij benadering vastgesteld, zijn geen fatale termijnen en kunnen indien nodig worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door Sirius International levert geen tekortkoming op en geeft Koper geen recht op schadevergoeding, Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door Sirius International Koper niet het recht de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Koper het risico van verkochte Producten vanaf het moment dat deze het magazijn van Sirius International hebben verlaten. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Sirius International zorg zal dragen voor het transport van verkochte Producten, draagt Koper het risico van de Producten vanaf het moment dat deze de opgegeven bezorglocatie hebben bereikt.
  5. Indien Koper het transport zelf verzorgt, is zij verplicht de door haar gekochte Producten terstond, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, af te nemen nadat Sirius International, Koper heeft medegedeeld dat de verkochte zaken voor afhaling gereed staan.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

  1. Sirius International behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde Producten uitdrukkelijk voor, totdat Koper volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan uit hoofde van de Overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen ter zake het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
  2. Het is Koper niet toegestaan Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Sirius International rust aan derden te verhuren, te vervreemden, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Sirius International. Koper kan de geleverde Producten slechts verkopen, leveren of verwerken voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper noodzakelijk is. Ingeval van doorlevering van door Sirius International geleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van Koper wordt ten gunste van Sirius International bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op die zaken, tot zekerheid voor de nakoming door Koper van al hetgeen Sirius International op het moment van vestiging van het bezitloos pandrecht nog te vorderen heeft of in de toekomst zal hebben.

 

 1. Klachten

 

  1. Koper is gehouden met bekwame spoed, of tenminste voordat het product in gebruik genomen wordt, maar in ieder geval binnen 24 uur (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) na inontvangstneming van de geleverde Producten het aantal en de soort zaken alsmede de verpakking te controleren op tekortkomingen en/of gebreken.
  2. Zichtbare gebreken aan de geleverde zaken en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden gemeld aan Sirius International onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
  3. Ingebruikneming van de Producten en/of doorverkoop daarvan geldt als acceptatie door Koper.
  4. Koper is verplicht verborgen gebreken binnen 5 dagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid vastgesteld hadden kunnen worden schriftelijk aan Sirius International te melden, maar in ieder geval niet later dan 6 maanden na ontvangst van de Producten.
  5. Klachten doen niets af aan de betalingsverplichtingen van Koper.

 

 1. Overmacht

 

  1. Indien Sirius International de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezitting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht (en) excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen, alles zowel in het bedrijf van Sirius International als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Koper, wordt aangemerkt als overmacht. 
  2.  Indien de situatie als geschetst in 9.1 langer dan drie maanden duurt, is Sirius International gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder dat Koper in dat geval aanspraak heeft op vergoeding van schade.

 

 1. Hardheidsclausule

 

  1. Indien de omstandigheden waarvan Partijen op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der Partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

  1. De cumulatieve aansprakelijkheid van Sirius International voor een aan haar toe te rekenen schadeveroorzakende gebeurtenis, gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, kan er niet toe leiden dat zij een geldbedrag aan Koper zal dienen te betalen dat hoger is dan éénmaal de factuurwaarde van de Producten die de schade hebben veroorzaakt, met een maximum van € 5000,-, waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.
  2. Sirius International is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend schade als gevolg van omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productie- en bedrijfsstagnatie, verlies van gedane investeringen, verworven goodwill en reputatieschade etc.
  3. Koper vrijwaart Sirius International van en stelt haar schadeloos voor alle door haar geleden schade in verband met aanspraken van derden in verband met (het gebruik van) de Producten.
  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevend personeel van Sirius International.
  5. Sirius International kan alleen dan aansprakelijk zijn voor schade die na het ontstaan binnen twee weken door Koper schriftelijk aan Sirius International is gemeld.

 

 1. Beëindiging overeenkomst

 

is Sirius International gerechtigd de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen, onverminderd het recht om (in plaats daarvan) nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. Sirius International zal wegens deze opschorting of opzegging van de Overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Rechtskeuze

 

  1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.  
  3. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van Sirius International om zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

WETGEVING
Nederland wordt aangewezen als de plaats van rechtspraak.

 

Laatste blogs in uw mailbox?

´╗┐We delen graag onze kennis met u. Interesse? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wist u dat de thema's overeenkomen met de unieke Sirius bureaukalender? Die sturen we u natuurlijk ook graag toe!

Bekijk onze kwaliteitsstandaarden

       

Design: Inzpire Design & Communicatie | Development: Haagen Web & App