Home > Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden Sirius International BV

 

ALGEMEEN

De volgende voorwaarden gelden en worden verondersteld deel uit te maken van alle Verkoop overeenkomsten opgesteld of geaccepteerd door Sirius International BV (de Verkoper), tenzij het tegendeel expliciet schriftelijk is vastgelegd door Sirius International BV. Als de Koper de Inkoop order stuurt of wanneer de Koper de bestelde goederen in ontvangst neemt, accepteert de Koper uitdrukkelijk en specifiek de Verkoper’s algemene verkoopvoorwaarden en sluiten deze verkoopvoorwaarden enige voorwaarden van de zijde van de Koper uit.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Verkoop offertes zijn niet bindend, tenzij het tegendeel expliciet en uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper. De overeenkomst wordt geëffectueerd wanneer de Verkoper de Koper’s inkoop order accepteert.

 

KWALITEIT
Product kenmerken worden aangegeven op de gedetailleerde lijst uitgegeven door de Verkoper. Enige andere waarborg, zoals vermarktbaarheid of geschiktheid voor enige speciale toepassing, wordt nadrukkelijk uitgesloten van de kenmerken. De Koper dient de product kwaliteit onmiddellijk na ontvangst, of tenminste voordat het product in gebruik genomen wordt, nauwkeurig te controleren. Tekortkomingen, indien relevant, dienen onmiddellijk gemeld te worden voor verdere verwerking.

 

HOEVEELHEID
Product hoeveelheid wordt aangegeven op de leveringsdocumenten opgesteld door de Verkoper. De Koper dient de product hoeveelheid nauwkeurig te controleren direct na ontvangst van de goederen en enige afwijkingen direct aan de Verkoper melden.

 

LEVERING
Leveringsvoorwaarden zijn indicatief en niet bindend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade veroorzaakt door enige vertraging in de levering of door uitblijven van levering. De Koper dient direct en ten minste binnen 14 dagen na ontvangst enige reclamatie gerelateerd aan beschadigingen opgetreden gedurende het transport aan de Verkoper te melden. Zulke klachten en reclames doen niets af aan de betalingsverplichting van de Koper.
Onder geen voorwaarde zal de Verkoper teruggave van goederen accepteren tenzij schriftelijk overeengekomen.

 

BETALING
Alle prijzen zijn in Euro”s en exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen. De prijzen op onze facturen zijn in Nederland inclusief BTW.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten en dienen uiteindelijk bevestigd te worden. Tot uiteindelijke schriftelijke orderbevestiging wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor wijzigende prijzen.
Alle facturen dienen door de Koper te worden betaald binnen de op de facturen aangegeven betaaltermijn, en aan de op de facturen aangegeven bankrekening. Een andere betalingswijze is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Verkoper. Onze standaard betalingstermijn is binnen 30 dagen na de datum op de factuur.
Verrekening en opschorting van betalingen is uitgesloten.
Alle onkosten welke door Verkoper worden gemaakt ten verzoeke van de Koper komen geheel voor rekening van de Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
In elk geval dat de Koper in gebreke blijft om volledige betaling te verrichten voor de afgesproken verloopdatum, behoudt de Verkoper zich het recht voor om rente vergoeding in rekening te brengen, zowel als buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Genoemde kosten bedragen gemiddeld 1% per maand betalingsachterstand.
Vorderingen tot betaling zijn direct opeisbaar in geval Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd, Koper overlijdt en indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
In bovenstaande gevallen heeft Verkoper het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Koper die hierdoor mocht ontstaan.
Klachten en reclames met betrekking tot facturen dienen aan de Verkoper overlegd te worden binnen 14 dagen na de datum op de factuur. Na deze periode wordt de factuur verondersteld te zijn geaccepteerd door de Koper.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het eigendom van de goederen gaat bij aflevering op de Koper over.
Goederen waarvan de aflevering van betaling door de Koper is opgeschort, alsmede goederen die ten onrechte door de Koper zijn geweigerd of niet zijn afgenomen, zullen door de Verkoper voor rekening en risico van de Koper worden gehouden en opgeslagen.
Het eigendom van de goederen gaat niet op de Koper over en het volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft aan de Verkoper voorbehouden, tenzij en totdat de Verkoper volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, met inbegrip van alle secundaire kosten, zoals rente, lasten, onkosten etc.
In geval van beëindiging op grond van deze voorwaarden heeft de Verkoper, onverminderd alle overige rechten van de Verkoper, het recht om onmiddellijke teruglevering van de goederen te velrangen, in welk opzicht de Verkoper zich op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen.
Totdat betaling van de goederen volledig heeft plaatsgevonden, is de Koper gerechtigd uitsluitend van de goederen gebruik te maken voor zover zulks voor zijn normale bedrijfsvoering vereist is en zal de Koper, voor zover mogelijk de goederen apart houden en duidelijk herkenbaar aanmerken, de Verkoper onmiddellijk verwittigen van eventuele vorderingen van derden die op de goederen van invloed zouden kunnen zijn en de goederenafdoende verzekeren.

 

AANSPRAKELIJKHEID
In geval van toerekenbare tekortkoming van Verkoper is Verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inbegrepen vergoeding van aanvullende schade, indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst. Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van verschaffing van gebrekkige medewerking door derden, informatie of materialen door derden en schade wegens de door Verkoper gegeven adviezen waarvan de inhoud niet nadrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
De door Verkoper te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de Overeenkomst door Verkoper gefactureerde en factureerbare bedragen met een maximum van €5000,-. De in dit artikel bedoelde bedragen worden door Verkoper verminderd met de door koper bedongen en door Verkoper verleende crediteringen.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, met een maximum van één maand, de schade per aangetekend schrijven aan Verkoper heeft gemeld.
Koper vrijwaart Verkoper voor alle schade die Verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder werknemers van en onder verantwoordelijkheid van Verkoper werkzame personen, die verband houden met de door Verkoper verrichte Opdrachten.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van overlast of schade tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in het operationeel functioneren van het bedrijf van de Koper.

 

FORCE MAJEURE
De Verkoper is gerechtigd om de contractuele verplichtingen niet na te komen in geval van force majeure, waaronder ook het ontbreken van producten of diensten valt. In geval de gebeurtenissen die de force majeure veroorzaken, langer dan 3 maanden aanhouden, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

WETGEVING
Nederland wordt aangewezen als de plaats van rechtspraak.

 

Laatste blogs in uw mailbox?

´╗┐We delen graag onze kennis met u. Interesse? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wist u dat de thema's overeenkomen met de unieke Sirius bureaukalender? Die sturen we u natuurlijk ook graag toe!

Bekijk onze kwaliteitsstandaard

      

Design: Inzpire Design & Communicatie | Development: Haagen Web & App